เลขประจำตัวผู้เสียภาษ
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอทีแอนด์โฮม